Skip navigation

เลือกสินค้าของคุณ

แผ่นกรองอากาศมีอายุถึง 5 ปี
 • ดักจับฝุ่น PM2.5 สารก่อภูมิแพ้ และ 99.9% ของสารก่อมลพิษอนุภาคขนาดเล็กสูงสุดถึง PM0.12
 • กระจายอากาศที่ผ่านการกรองด้วยระบบ HEPA ในพื้นที่ขนาดใหญ่สูงสุด 100 ตร.ม. อย่างเงียบสนิท1
 • HEPA H13 รุ่นใหม่ พร้อมแผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่ ใช้ได้นานกว่า 5 ปี
 • ใหม่ K Carbon Filter สามารถกรอง NO2 ได้ 3 เท่าตัวของรุ่นปกติ4
 • เซ็นเซอร์ CO2 รุ่นพิเศษ แจ้งให้คุณทราบเมื่อระดับ CO2 สูงกว่าเกณฑ์ที่แนะนำ9
 • รับตัวกรองเครื่องฟอกอากาศ 360° HEPA H13 Grade มูลค่า 3,990 บาท เมื่อสั่งซื้อพร้อมกัน ตั้งแต่ 15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
 • เพียง ฿2,328/เดือน ดอกเบี้ย 0% นาน 18 เดือน และรับเครดิตเงินคืน เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
฿41,900.00
เลือกรายการ
แผ่นกรองอากาศมีอายุถึง 5 ปี
 • ดักจับฝุ่น PM2.5 สารก่อภูมิแพ้ และ 99.9% ของสารก่อมลพิษอนุภาคขนาดเล็กสูงสุดถึง PM0.12
 • กระจายอากาศที่ผ่านการกรองด้วยระบบ HEPA ในพื้นที่ขนาดใหญ่สูงสุด 100 ตร.ม. อย่างเงียบสนิท1
 • HEPA H13 รุ่นใหม่ พร้อมแผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่ ใช้ได้นานกว่า 5 ปี
 • ตรวจจับและทำลายฟอร์มาลดีไฮด์อย่างถาวร5
 • รับตัวกรองเครื่องฟอกอากาศ 360° HEPA H13 Grade มูลค่า 3,990 บาท เมื่อสั่งซื้อพร้อมกัน ตั้งแต่ 15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
 • เพียง ฿2,106/เดือน ดอกเบี้ย 0% นาน 18 เดือน และรับเครดิตเงินคืน เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
฿37,900.00
เลือกรายการ